IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

Požadavky na vodní zdroj Tisk

Téma vodního zdroje je nejen u větších ploch, jakým jsou golfová hřiště, to nejdůležitější, co je potřeba ještě v počátku přípravy před navrhováním AZS řešit. Je nutné si uvědomit, že už se nejedná o několik kubíků vody denně, ale o několik stovek kubíků. Současně také platí, že už nám většinou nestačí ani 5 – 8 barů hydrodynamického tlaku na zdroji vody, ale většinou potřebujeme 8 – 10 barů.

/clanky/golf/Golf_17

Je nutné se vždy zamyslet nad tím, zda jsme schopni zajistit v dané lokalitě dostatečný zdroj vody pro závlahu golfového hřiště, který bude vyhovovat potřebám AZS. K tomu slouží orientační výpočet potřeby vody – bilance vody, která by měla být součástí prvotní plánovací fáze výstavby golfového hřiště.

Zdroje vody pro AZS golfových hřišť:

Při volbě zdroje vody pro AZS golfového hřiště, kdy víme, že denně spotřebujeme několik stovek kubíků vody, nám odpadají zdroje vody jako například vodovodní řad či vrtaná studna, které kapacitně nemohou splnit naše požadavky. Je jasné, že bude nutná velká akumulace vody. Proto se nejčastěji jako zdroj vody využívají vodní nádrže, ať už přírodní nebo uměle vybudované, které jsou poté součástí areálu golfového hřiště.

Tyto vodní nádrže mohou být dotované z blízké vodoteče (potoka, řeky) nebo uměle dopouštěné vodou ze studní či vrtů nebo může docházet k jejich kombinaci. Vzhledem k tomu, že se většinou jedná o otevřené nádrže (jezera, rybníky), které jsou zakomponované v golfovém hřišti, není z estetického hlediska žádoucí velké kolísání hladiny, které by masivně odhalovalo břehy nádrže. Nádrž by také neměla být příliš mělká, aby se v letních měsících příliš nepřehřívala a nepodporovala tak tvorbu sinic a jiných řas, které jsou schopny během krátké doby zcela zanést filtry filtrační stanice.

V nádrži je většinou umístěn břehový jímací objekt s předfiltrací v podobě štěrkového obsypu. Odtud je voda vedena sáním do přilehlé čerpací stanice, kde je filtrována a čerpána dále do AZS.

Čerpací stanice

Nedílnou a důležitou součástí AZS golfových hřišť je čerpací stanice. Jedná se o podstatnou položku v celkové investici do AZS. Čerpací stanice dodává závlahovou vodu s dostatečným průtokem a tlakem do trubních rozvodů a celého AZS. Potřebná kapacita čerpací stanice vychází z bilance vody. Výkon (tlakový) čerpací stanice vychází z tlakové potřeby jednotlivých závlahových komponentů, převýšení hřiště a tlakových ztrát v trubním vedení. Dá se říci, že minimální výkon čerpací stanice se bude pohybovat kolem 30 m3/hod (pro 9-ti jamkové hřiště se závlahou jamkovišť a odpališť) až po 80 – 120 m3/hod (pro 18-ti jamkové hřiště s kompletní závlahou včetně golfových drah).

Tlakové parametry stanice se pak v našich podmínkách pohybují většinou mezi 9 a 10 bary. Vyjímkou nejsou ale ani čerpací stanice s výkonem 10 – 12 barů.

Moderní čerpací stanice jsou nejčastěji dodávány jako kompaktní vícečerpadlové stanice s elektronickým řízením otáček čerpadel. Přehledný displej na řídící jednotce zobrazuje aktuální čerpané množství a výstupní tlak z čerpací stanice.

/clanky/golf/Golf_18