IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

Požadavky na vodní zdroj Tisk

Téma vodního zdroje je nejen u větších ploch to nejdůležitější, co je potřeba ještě v počátku přípravy před navrhováním AZS řešit. Je potřeba si uvědomit, že už se nejedná o několik kubíků vody denně, ale o několik desítek kubíků. Současně také platí, že už nám nestačí 3 – 4 bary hydrodynamického tlaku na zdroji vody, ale většinou potřebujeme 5 – 8 barů.

Je nutné se vždy zamyslet nad tím, zda uvažovaný vodní zdroj bude vyhovovat potřebám AZS nebo bude potřeba hledat alternativní řešení.

Zdroje vody pro AZS v parcích a na veřejných plochách:

Kopané studny mohou být velmi dobrým zdrojem vody pro větší AZS, pokud už na pozemku jsou. Většinou mívají dobrou vydatnost i kvalitu vody, nevyžadují tedy další akumulaci vody ani předfiltraci a je možné z nich vodu čerpat jedním čerpadlem přímo do AZS. Počáteční investice je tedy nižší než u jiných zdrojů.

Vrtané studny téměř nikdy nemohou být přímým zdrojem vody pro AZS. Nemají totiž dostatečnou vydatnost, aby se z nich mohlo čerpat přímo do závlahového systému. Často se také u těchto zdrojů potýkáme s problémem nasávání jemných částic z okolí vrtu. Jedná se především o písek, jehož abraze ohrožuje čerpadlo i prvky AZS. Z těchto důvodů se voda z vrtané studny o menším průtoku přečerpává do akumulačních nádrží a z nich následně do AZS o potřebných parametrech tlaku a průtoku. Pokud je nutné vrty nově budovat, stává se využití tohoto zdroje vody cenově velmi nákladné (vrty, akumulační jímka, 2 x čerpadlo).

Vodoteče, kterými mohou být potoky, řeky či různé typy vodních nádrží, se jako zdroj vody pro AZS využívají většinou u rozsáhlejších závlahových systémů. Problematická bývá přítomnost biologického znečištění, z které vyplývá velmi nákladná filtrace. Nutné je také zbudování břehového jímacího objektu. Výhodou tohoto zdroje vody je vysoká vydatnost a nízká cena vody.

Vodovodní řad jako zdroj vody je možno využívat i pro potřeby AZS parků a jiných veřejných ploch. Jeho velkou výhodou je kvalita vody, která vyžaduje jen minimální filtraci. U tohoto zdroje vody nebývá problém zajištění dostatečné vydatnosti, ale zajištění dostatečného tlaku vody. Vzhledem k vyšším nárokům na hydrodynamický tlak v závlahových systémech veřejných ploch je někdy obtížné nalezení optimálního řešení. Někdy je dokonce potřeba instalace posilovacího čerpadla na vodovodní řad, což vodárenské společnosti nerady vidí a povolují. Tento zdroj se tedy častěji využívá na menších veřejných plochách, spíše u menších systémů, a to i z toho důvodu, že voda z vodovodního řadu je drahá voda a zvyšuje náklady na provoz AZS. Vždy doporučujeme instalaci podružného vodoměru na přípojku vodovodního řadu pro AZS. Ušetříte tak za stočné a současně máte přehled o spotřebovaném množství vody za dané období.

Průmyslové vodovody, které se v naší republice také vyskytují, mohou být dobrým zdrojem vody pro AZS, je však vždy nutné ověření parametrů vody. Často v nich dochází ke kolísání tlaku vody. Voda nedisponuje stejnou kvalitou jako voda ve vodovodním řadu, ale pro účely závlahy bývá dostatečná.

Akumulovaná voda, tzn. například kombinace vody z několika zdrojů, její akumulace a následné čerpání do AZS, se využívá tam, kde například jeden zdroj vody není dostatečně vydatný nebo pokud chceme využívat dešťovou vodu. Ta jako samostatný zdroj nikdy nepostačuje. Výhoda akumulace vody v nádržích je právě v možnosti kombinace více zdrojů a také v tom, že nádrž slouží jako usazovací jímka. Dochází k usazování nečistot v jejím kalovém prostoru a to je již samo o sobě předfiltrace. Nevýhodou může být velká investice do akumulační nádrže nebo nádrží, většinou jsou potřeba nádrže o objemu i několika desítek m3. Využívání akumulované vody je v mnohých případech nutností.

Někdy je také nutné provézt rozbor vody, kterou plánujeme využívat jako zdroj pro AZS. Platí to hlavně pro vodu z vrtaných studní a při použití vyčištěné vody z ČOV. Pokud se rozhodnete využívat na závlahu vodu z ČOV, vždy si od investora vyžádejte rozbor její aktuální kvality.