IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

Obecná pravidla instalace AZS

Postup práce při instalaci automatického závlahového systému Hunter®

1) Provedení zemních výkopových prací a uložení zeminy
2) Instalace trubních rozvodů – potrubí, spojky, odbočky
3) Elektroinstalace – kabelů, šachtic s elektromagnetickými ventily
4) Montáž a osazení postřikovačů
5) Vyzkoušení systému
6) Instalace ovládací jednotky, seřízení systému
7) Začisťovací terénní úpravy a ošetření trávníku, případně položení travního koberce
8) Kontrola, spuštění systému do provozu, tlaková zkouška


1) PROVEDENÍ ZEMNÍCH VÝKOPOVÝCH PRACÍ
Provádění zemních prací je odlišné u zahrad se vzrostlým trávníkem a u nově zakládaných zahrad bez trávníku. U starších déle založených trávníků je žádoucí zamezit poškození tohoto existujícího trávníku. V místě budoucích drážek se před jejich vyhloubením nejdříve provede sejmutí (sloupnutí) vrstvy trávníku – travního drnu. Zemní práce se provádí buď ručně nebo strojně. Instalace potrubních rozvodů a souběžně vedené elektroinstalace 24 V se provádí obvykle do hloubky 25 – 30 cm (u zahrad RD) pod povrchem terénu.

2) INSTALACE POTRUBNÍCH ROZVODŮ
Základním materiálem pro potrubní rozvody závlahového systému v zemích střední Evropy je polyetylén. Potrubní systém se skládá z hlavního páteřního rozvodu, sekčního rozvodu, odboček k postřikovačům a případně z tlakového rozvodu k rychlospojným ventilům. Spojování potrubí se provádí pomocí rozebíratelných mechanických spojek, případně pomocí elektrotvarovek (dimenze nad 63 mm).

3) ELEKTROINSTALACE
K propojení ovládací jednotky s elektromagnetickými ventily a čidly se používají kabely se zemní izolací (CYKY). Průřez vodičů je závislý na délce kabelového vedení. Počet vodičů jednotlivých kabelů je závislý na počtu připojených elektroventilů v jedné ventilové šachtici. Elektroinstalace je vedena souběžně s plastovým potrubím v jedné drážce. Pro zvýšení odolnosti vůči možnému mechanickému poškození je možné kabely navléknout do flexibilních polyetylénových chrániček – husích krků. Pro připojení vodičů elektromagnetických cívek k zemním kabelům CYKY se používají výhradně vodotěsné konektory WN, DBR/Y, nebo vlhkotěsné konektory IR316. Jednotlivé typy konektorů se od sebe liší velikostí, která umožňuje spojování různých průřezů vodičů a jejich počtu.

4) MONTÁŽ A OSAZENÍ POSTŘIKOVAČŮ
Postřikovače se dodávají s různými velikostmi dimenze připojení a velikostmi výsuvníků. Nejčastějším způsobem připojení postřikovače je připojení zespoda pomocí závitového kolena QJ, HUNTER FLEX, SWING JOINTu. Připojení k sekčnímu potrubí se nejčastěji provádí přes navrtávací sedla.


Postřikovače se zpravidla usazují tak, aby horní plocha trysky (rozprašovací) nebo ochranný kryt výsuvníku (rotační) nepřesahovaly o více než 2 – 3 mm nad úroveň terénu. Postřikovače musí být vždy usazeny svisle bez ohledu na sklon terénu.
V případě umístění postřikovačů v různých výškových úrovních, musí být doplněny postřikovače o zpětné ventily. Zabraňují vytékáním zbytkové vody.

5) VYZKOUŠENÍ SYSTÉMU
Před zprovozněním systému je třeba prověřit potrubí z hlediska těsnosti spojů – tlaková zkouška. Tlaková zkouška nám umožní zjistit případné netěsnosti spojů potrubí, tvarovek atd. Celý systém natlakujeme na požadovanou hodnotu a sledujeme pokles tlaku na manometru. Po provedení tlakové zkoušky provedeme případné dotěsnění tvarovek.
Také musíme propláchnout závlahový systém před spuštěním. Potrubí obsahuje drobné nečistoty z montáže, které by mohly ohrozit správnou funkci závlahového systému.

6) INSTALACE OVLÁDACÍ JEDNOTKY
Ovládací jednotky HUNTER se zpravidla upevňují na zeď vruty skrz otvory v zadní části ovládací jednotky nebo pomocí zasouvacích upevňovacích příložek. Jednotky s externím transformátorem nesmí být z důvodu bezpečnosti umístěny ve venkovním nebo vlhkém prostředí. Ovládací jednotky s vestavěným interním transformátorem jsou určeny k instalaci ve vnitřním a venkovním prostředí pod přístřeškem. Displej žádné jednotky nesmí být vystaven přímému slunečnímu záření.
Připojení ovládací jednotky musí být provedeno v souladu s návodem k použití a nainstalovaná kvalifikovanou osobou.

7) ZAČISTOVACÍ TERÉNNÍ A OŠETŘENÍ TRÁVNÍKU
Po provedení instalace všech rozvodů, zkontrolování těsnosti spojů a po zhutnění vrácené zeminy, je nutné sloupnutý pruh trávníku co nejdříve položit zpět a ošetřit (čistě dosypat spáry mezi drny jemnozrnnou zeminou a zajistit ihned zálivku). Po několika dnech může být tento pečlivě provedený zásah již zcela neznatelný. Při instalaci na nově zakládané ploše, kde se počítá s vysetím travního semene, je třeba postřikovače dočasně umisťovat nad terén. Při klasické instalaci postřikovače může docházet v prvních týdnech k vyplavování travního semena v jeho bezprostředním okolí. Při pokládání travního koberce je třeba myslet na to, že postřikovač nesmí být „utopen“ pod povrchem nového terénu.

8) KONTROLA, SPUŠTĚNÍ SYSTÉMU DO PROVOZU
Nejprve zkontrolujeme  všechny postřikovače, trysky, nastavení správných výsečí a dostřiků jednotlivých postřikovačů. Po seřízení všech postřikovačů na sekcích proveďte zkušební naprogramování jednotky. Pokud je systém doplněn některým z čidel, prověřte funkčnost tohoto čidla. Jednotku doplňte záložním zdrojem pro uchování dat v případě výpadku elektrického proudu a naprogramujte ji dle požadavků na závlahu. Skutečně optimálního závlahového programu dosáhnete teprve po několikatýdenním sledování a korekci jednotlivých časů v závislosti na charakteru výsadby a potřeby vody, propustnosti půdy, působení větru atd. Totéž se týká i nastavení parametrů jednotlivých čidel, zejména pak větrného čidla.

Další nezbytnou součástí spuštění systému je tlaková zkouška. Provedení tlakové zkoušky je naprosto nezbytnou součástí instalace všech tlakových potrubních rozvodů, abychom si mohli být jisti správnou funkcí systému a nehrozilo riziko jednak v podobě neočekávané poruchy, ale především aby nedocházelo k nekontrolovaným únikům vody, které jsou u potrubních systémů uložených v zemi často těžce dohledatelné a na rozdíl od instalací v interiérech se o nic často ano dlouho neví. Vždy doporučujeme provést písemný zápis o provedení tlakové zkoušky a je-li to možné,její provedení doporučujeme provést za přítomnosti investora nebo jeho zástupce!