IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

Na co myslet před instalací AZS

Před instalací automatického závlahového systému je dobré si promyslet a učinit několik kroků již ve fázi projektování a realizace vlastní stavby, pokud její budoucí součástí bude i automatický závlahový systém. Vyhneme se pak zbytečným problémům při dodatečném přidávání závlahového systému do míst, kde se s ním dříve nepočítalo a kde nebyla provedena žádná příprava.

Stavební připravenost automatické závlahy můžeme rozdělit na tyto základní kroky:

1. výběr a posouzení zdroje vody, umístění hlavní sestavy, popř. čerpací stanice
2. vnitřní potrubní rozvody v objektu s vývody ven z objektu
3. prostupy a chráničky pro trubní a kabelové vedení pod komunikacemi a zpevněnými plochami
4. volba přípojného místa elektroinstalace a umístění ovládací jednotky a čidel
5. přívod elektrické energie k čerpací stanici (je-li s ní pro AZS počítáno)

1) VÝBĚR A POSOUZENÍ VODNÍHO ZDROJE

Na začátku každé úvahy o závlahovém systému musí být posouzení možného zdroje vody. Pro automatický závlahový systém může být použita voda z vodovodu, ze studny, z řeky či potoka nebo dešťová voda z jímky. Možná je i kombinace několika různých zdrojů, která je v případě využívání dešťové vody přímo nezbytná. Pozor však na přímé propojení potrubí s vodou z různých zdrojů. Vždy je třeba systémy navrhnout samostatně a nebo tak, aby se voda z jednoho zdroje nemohla dostat do jiného a vždy musí být voda přiměřeně čistá. 
Parametry vodního zdroje jsou velice důležité pro správnou funkčnost AZS. Důsledným prověřením parametrů vodního zdroje se vyhneme špatné funkčnosti navržených komponentů. Při prověřování zdroje je nutné zjistit kvalitu a množství vody, která bude použita k zavlažování. Je nutné přesně definovat místo napojení na vodní zdroj a nebo místo umístění čerpadla.
U závlahových systémů, jejichž zdrojem bude studniční voda, dešťová voda nebo voda z vodoteče, musí být vhodným způsobem řešena čerpací stanice. Pokud je čerpadlo již dané, lze často přizpůsobit návrh závlahového systému tomuto čerpadlu, avšak po posouzení jeho čerpací křivky. Pro správnou volbu čerpadla nestačí totiž znát pouhé maximální hodnoty jeho výkonu. Skutečné provozní parametry je možné odečíst pouze z čerpací křivky, která by měla být součástí dokumentace každého čerpadla. Pomocí  tohoto grafu (závislost provozního tlaku na čerpaném množství) je možné přesně posoudit „chování“ čerpadla v systému AZS. Postupovat lze i opačným způsobem. Na uvažovaný závlahový systém lze navrhnout vhodné čerpadlo po posouzení čerpacích křivek. Při návrhu čerpadla také nesmíme zapomínat na vydatnost vodního zdroje.

Obecně lze říci, že potřebné parametry pro zahrady RD do 1000m2 jsou:
- dimenze připojení min. 1" (DN25)
- průtok 0,75 - 1 l/s (2,7 - 3,6 m3/hod)
- tlak 0,35 - 0,45 MPa (3,5 - 4,5 bar)

Způsob výběru vodního zdroje je vždy závislý na místních podmínkách, vydatnosti, požadavcích na tlak a množství čerpané vody, čistotě vody, rozsáhlosti závlahového systému atd.

2) VNITŘNÍ TRUBNÍ ROZVODY A PROSTUPY DO ZAVLAŽOVANÉ PLOCHY

Při napojování vodního zdroje na vodovodní řad v objektu nebo ve vodoměrné šachtě je nutné se seznámit s komponenty hlavní sestavy a jejich rozměry. Dále je nutné předem definovat počet, velikosti a umístění prostupů z přípojného místa do zavlažované plochy.
Při napojení vodního zdroje na systém s ponorným čerpadlem je nutné si stanovit místo umístění příslušenství k čerpadlu. Od čerpadla je voda vedena výtlačným potrubím, které je spojeno s tlakovou nádobou a s tlakovým spínačem čerpadla. Tlaková nádrž se spínačem by měla být umístěna nejlépe v technologické místnosti nebo sklepě – suché místo. Proto je třeba zajistit prostup z objektu pro výtlačné potrubí čerpadla a elektroinstalaci čerpadla. V případě použití horizontálního čerpadla je třeba myslet ještě na prostup pro sací potrubí. Při instalaci hlavních sestav a dalších potřebných komponentů v interiéru budov se vyhněte použití plastových tvarovek, pokud je to možné používejte tlakově odolnější mosazné tvarovky. Potrubní systém v interiéru by měl být řešen z PE-MD/PE-LLD (PN 12,5), případně z PP-R (PN 20) v tyčovém provedení.

3) PROSTUPY A CHRÁNIČKY PRO TRUBNÍ A KABELOVÉ VEDENÍ POD KOMUNIKACEMI A ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI

Prostupy a chráničky je třeba osadit při budování zpevněných ploch pro usnadnění samotné instalace.  Máme dvě možnosti. Buď přímé osazení požadovaného potrubí skrz zpevněnou plochu. Při instalaci systému se pak potrubní vedení napojí na oba konce již osazené trubky. Nebo vhodnějším způsobem řešení je instalace chráničky vhodného rozměru, kterou je pak potrubí protaženo společně s kabelovým vedením k sekčním ventilům nebo k postřikovačům. Voda k postřikovačům je rozváděna potrubním systémem z PE-MD nebo PE-MD/PE-LLD (PN 10 – přívody a tlakové rozvody, PN 7,5 – sekce), který je uložen 20 - 30 cm pod úrovní terénu. Dimenze chrániček je různá, ale často je jejich průměr 75 – 100 mm.
Pokud je chránička použita i pro prostup mezi vnitřním prostorem objektu a zahradou, je potřeba důkladně utěsnit prostor mezi trubkou (trubkami) a chráničkou.
Prostup pro kabelové vedení může být řešen osazením kabelové chráničky “husího krku“ s předem vloženým drátkem nebo provázkem, pomocí kterého se pak potřebný svazek kabelů protáhne.

Propustka_1 Propustka_2

4) ELEKTROINSTALACE A UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍ JEDNOTKY

Ovládací jednotku je třeba umístit na zeď na suché místo chráněné před povětrnostními vlivy. Vhodná místa jsou garáž, sklep, technologická místnost. Jednotka je napájena nízkým napětím 24V AC z transformátoru, který je napojen na běžný rozvod 230V. Proto je potřeba zajistit možnost připojení buď pomocí běžné zástrčky nebo přímo kabelem 230V. Od jednotky je nutné zajistit vedení kabelů k:
- hlavnímu ventilu nebo relé od čerpadla
- sekčním ventilům a senzorům (dešťové, větrné, ...)

K propojení ovládací jednotky s elektromagnetickými ventily a čidly se používají kabely se zemní izolací (CYKY). Průřez vodičů je závislý na délce kabelového vedení. Vzhledem k tomu, že veškerý ovládací systém pracuje s napětím 24 V AC, není nutné vést kabely odděleně od trubních rozvodů. Pro zvýšení mechanické odolnosti se kabely vkládají do flexibilních polyetylénových chrániček – husích krků.
Dešťové čidlo musí být umístěno na místě bez srážkového stínu tak, aby byla zajištěna jeho správná funkce.